Kognitívna disonancia: Festingerov experiment

Vďaka experimentu Leon Festinger testuje rozhodovací proces. Vysvetľujeme ako.

Kognitívna disonancia: Festingerov experiment

Rozhodovanie sa testuje experimentom kognitívnej disonancie. Čo je to však kognitívna disonancia? Je to pocit, ktorý sa zdá byť odvodený od konfliktu medzi myšlienkami, vierami, hodnotami subjektu a jeho správaním. Kognitívna disonancia vzniká z nekompatibility myslenia, ktorá u ľudí vytvára stav značnej nevoľnosti.Kognitívnu disonanciu teda môžeme chápať ako psychologické napätie. Koncept predstavil Leon Festinger v roku 1957.keď rodič uprednostňuje jedno dieťa pred druhým

Podľa autora by toto napätie prinútilo subjekt rozvíjať nové myšlienky alebo postoje, ktoré by napätie zmierňovali a ktoré by boli kompatibilné so systémom viery subjektu. Táto teória je spojená s rozhodovaním; rozhodnutím, že urobíme niečo, čo je v rozpore s naším presvedčením, sa zavádzajú rôzne stratégie na zmiernenie tohto napätia.Ak disonancia existuje, okrem pokusu o jej zníženie sa človek bude aktívne vyhýbať situáciám a informáciám, ktoré by ju mohli ešte umocniť.

Kognitívna disonancia

Leon Festinger: tvorca revolučného experimentu

Festinger bol americký sociálny psychológ, narodil sa v New Yorku v roku 1919. Jeho teória o kognitívnej disonancii mala značný význam v sociálnej psychológii, najmä v oblasti motivácie a skupinovej dynamiky.

Teória je založená na skutočnosti, že ľudia sú si vedomí svojich činov a keď urobia niečo, s čím nesúhlasia, je potrebné zmierniť vzniknutú disonanciu.Experiment kognitívnej disonancie

Experiment kognitívnej disonancie myslel si to Leon Festinger a jeho kolega Merril Carlsmith v roku 1957 . Uskutočnilo sa v spolupráci so študentmi a charakterizovali nasledujúce fázy:

frázy o jazvách života

  • Boli pridelení úlohy nudné pre každého študenta, individuálne. Tieto úlohy sa opakovali, takže by len ťažko niekoho vzbudili záujem.
  • Pri odchode z učebne bol študent požiadaný, aby presvedčil ďalšieho účastníka, že experiment bol zábavný. Stručne povedané, bol požiadaný, aby klamal.
  • Za klamstvo mu bola ponúknutá odmena . Polovica študentov dostala za klamstvo dvadsať dolárov, zatiaľ čo druhej polovici iba jeden.
  • Subjekt čakajúci na svoj rad na experiment (jeho spolupáchateľ) študentom povedal, že jeho kamarát experiment urobil týždeň predtým a zdá sa byť nudný.
  • Subjekty počas pozorovania klamali. Vzal to na vedomie ako sa takáto lož ospravedlňovala.

Kognitívna disonancia sa prejavila u tých študentov, ktorí s tým súhlasili klamať výmenou za peniaze . Museli sa presvedčiť, že experiment bol zábavný, aby sa zmiernil vzniknutý konflikt.

Z akeho dovodu? Pretože odmena nebola taká ako napr cítiť sa „pohodlne“ s lož . Pokiaľ išlo o ospravedlnenie ich konania, boli obzvlášť napätí v porovnaní so skupinou, ktorá dostala dvadsať dolárov. Ten druhý klamal prirodzenejšie a neopatrnejšie.

Konflikt lží

Experiment kognitívnej disonancie nám necháva veľa podnetov na zamyslenie. Skupina, ktorej ako odmenu ponúkli dvadsať dolárov, dokonale vedela, že experiment bude nudný. Táto skupina mala zároveň správne opodstatnenie, keď uviedla opak.

To isté neplatilo pre jednodolárovú skupinu, v ktorej i subjekty sa presvedčili, aby zmiernili napätie vyvolané nedostatočnou odmenou.

Záver experimentu

V záverečnej fáze, po klamstve, sa hlavný skúšajúci opýtal účastníkov, či to skutočne vyzerá ako zábavný experiment. V skupine s dvadsiatimi dolármi subjekty úprimne vyhlásili, že experiment nebol naozaj zábavný.

Paradoxne skupina, ktorá sa musela presvedčiť o malej odmene, znovu potvrdila lož a ​​mnohí vyhlásili, že to radi zopakujú.

Výsledky kognitívnej disonancie

  • Vyhýbanie sa. Subjekty majú tendenciu vyhýbať sa akýmkoľvek podnetom, ktoré ich môžu prinútiť vrátiť sa do pôvodného stavu disonancie. Vyhýbame sa situáciám, ľuďom, nápadom a miestam, ktoré ich vracajú späť do konfliktu s konfliktom.
  • Vyhľadajte schválenie. V dôsledku implementovaných stratégií sa u iných ospravedlňuje úsilie o schválenie príbehu alebo dôvodov, prečo subjekt presvedčí sám seba.
  • Porovnanie. Ľudia s disonanciou majú tendenciu porovnaj iným ľuďom, aby ospravedlnili svoje činy.

Veriaci musí mať sociálnu podporu od ostatných veriacich.

-Leon Festinger-

Žena so zavretými očami

Kognitívna disonancia dnes

Od tohto experimentu uplynulo 60 rokov a táto téma dodnes vyvoláva otázky a debaty. Napríklad bolo navrhnuté ako odôvodnenie obranných mechanizmov, ktoré vznikajú pri rôznych psychologických patológiách.

Navyše, to bolo tiež použité v psychosociálna analýza zločincov a ľudia, ktorí svoje kroky odôvodňujú skupinovým mechanizmom a pri realizácii príkazov.

Sila presvedčenia, zmiernenie viny

Pokus tiež spochybňuje tendencia ľudskej bytosti nachádzať psychologickú a duševnú úľavu.

zľutuj sa

Kontrast medzi spoločenskými normami a každodennými rozhodnutiami tlačí nás čeliť momentom nepohodlia častejšie, ako by sme chceli. Problém nastáva, keď v mene tejto túžby oslobodiť sa od napätia nakoniec dáme tvar maladaptívnemu správaniu.

Uvedomenie si disonancie nám môže pomôcť identifikovať ju, keď ju prežívame. Môže nám tiež pomôcť kalibrovať vplyv, ktorý od nás získavajú informácie naša referenčná skupina a sledovať, ako normy, ktoré ho charakterizujú, podmieňujú náš spôsob konania, myslenia alebo cítenia.

Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že kognitívna disonancia nás stavia pred naše hodnoty, niekedy nás tlačí, aby sme ich prehodnocovali alebo aby sme revidovali náš spôsob konania.

Prečo sa ospravedlňujeme?

Prečo sa ospravedlňujeme?

Prečo ospravedlňujeme seba a ostatných? Ako to prestať robiť!


Bibliografia
  • Tavris, C. a Aronson, E. (2007). Boli urobené chyby (ale nie mnou): Prečo ospravedlňujeme hlúpe viery, zlé rozhodnutia a ubližujúce činy . Knihy Harcourt.